Výstupné dokumenty k projektu: “Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja”

Zverejňujeme dokumenty, ktoré vznikli v rámci projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“ (projekt SS-1-14), ktorý sme realizovali v spolupráci s partnermi: Banskobystrický samosprávny kraj a NTNU Samfunnsforskning AS (nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU, Nórsko.

 1. Správa o stave deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR
  na národnej úrovni a regionálnej úrovni na príklade Banskobystrického kraja
 2. Ako sa skepsa zmenila na podporu
  úlohy jednotlivých aktérov a ich postoje v procese DI v Nórsku
 3. Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR
  výsledky konferencií projektu
 4. Výsledky monitoringu domovov sociálnych služieb, ich klientov a vybraných aktérov procesu DI v Banskobystrickom kraji
 5. Výsledky dotazníkového prieskumu vybraných aktérov procesu DI v Banskobystrickom kraji
 6. SWOT analýza procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR
 7. Odporúčania pre proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR
 8. Model vzorovej miestnej komunity
  ktorá aj pre občanov so zdravotným postihnutím vytvára podmienky pre integráciu a plnohodnotný život
 9. Príručka pre riadenie rozvoja miestnych komunít
  alebo ako a prečo vytvárať miestne partnerstvá alebo miestne podporné skupiny, ktoré sa postarajú o integráciu klientov z DSS a o miestnych občanov so zdravotným postihnutím, aby ich rodičia nemuseli umiestňovať do inštitúcií vzdialených mnoho kilometrov od domova
 10. Príklady dobrej praxe
  v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb a integrácie osôb so zdravotným postihnutím do miestnych komunít
 11. Adresár vybraných inštitúcií v Banskobystrickom kraji
  aktérov v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb a integrácie osôb so zdravotným postihnutím do miestnych komunít

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.