To dá rozum / Learning Makes Sense

Project Description

Stránka projektu: www.todarozum.sk

Kvalita slovenského školstva v medzinárodnom porovnaní upadá, o čom svedčia aj zhoršujúce sa výsledky našich žiakov v medzinárodnom meraní OECD PISA a výsledky dospelých (teda absolventov našich škôl) v meraní PIAAC. V prestížnom Šanghajskom rebríčku top 500 univerzít sa dlhodobo neumiestňuje žiadna zo slovenských vysokých škôl, čo odzrkadľuje najmä nízku kvalitu vysokoškolskej vedy. Zároveň slovenské deti patria podľa prieskumov PISA medzi najnešťastnejšie spomedzi detí zo 63 hodnotených krajín na svete, k čomu pravdepodobne prispieva aj zlá atmosféra na školách.

Cieľom projektu je tieto trendy zvrátiť v stredno- až dlhodobom horizonte. Prvým krokom k tejto zmene je návrh vízie vzdelávania na Slovensku. Vízia obsahuje ideálny stav, ku ktorému by sme sa chceli priblížiť a poskytne nám prizmu, cez ktorú budeme vyhodnocovať, čo sú problémy nášho školstva a čo sú ich riešenia. Druhým krokom je analýza slabých stránok slovenského školstva. Následne sformulujeme zmeny potrebné vo verejnej politike v oblasti školstva, ktoré povedú k želaným výsledkom. Tieto zmeny sa budeme snažiť dostať do povedomia odbornej, politickej i širšej verejnosti, a postupne ich aplikovať do legislatívnej a metodickej praxe.

Projekt To dá rozum má viacero charakteristík, vďaka ktorým na Slovensku unikátnym spôsobom pristupuje k zmene systému vzdelávania:

 1. Našou ambíciou je navrhnúť vnútorne zosúladenú zmenu celého vzdelávacieho systému – od predškolského vzdelávania, cez základné a stredné školy, vysoké školy, až po celoživotné vzdelávanie – a nielen niektorej jeho časti. Toto je veľmi dôležité, pretože doterajší spôsob reformovania izolovaných častí školstva spôsobil, že prepojenosť jednotlivých stupňov vzdelávania a typov škôl je nízka, vzdelávanie je nekonzistentné, čím trpí jeho kvalita. Obrazne povedané, je to akoby každú stenu domu staval iný stavbár – jeden by použil slamu, iný panel a ďalší zas nepálenú hlinu. Dom by tak len s ťažkosťami slúžil svojím obyvateľom. Zároveň tým, že sa budeme zaoberať aj predškolskou výchovou, si dávame záležať na budovaní solídnych základov. Nemá totiž zmysel snažiť sa o krásnu a kvalitnú strechu na dome, ktorého základy sú vetché.
 2. Zároveň bude návrh ucelenej zmeny systému viesť k tomu, že inovatívne a moderné vzdelávanie nebude výsadou zopár inšpirujúcich škôl, či pedagógov, teda akýchsi ostrovov pozitívnej deviácie, ale bude systémovou črtou.
 3. Ucelenosť zmeny je podporená aj tým, že zmenu nestaviame na oprave súčasného systému tak ako všetky doterajšie reformné snahy. Sme presvedčení, že je potrebné vzdelávanie zadefinovať úplne nanovo, aby vedelo odpovedať nielen na výzvy budúcnosti (starnutie populácie, robotizácia výroby, imigrácia, rýchle zmeny ekonomiky a požiadaviek trhu práce), ale aj na potreby súčasnosti. Z tohto dôvodu sme najprv vo forme vízie identifikovali ideálny stav, ako by mal vzdelávací systém v roku 2040 vyzerať. Tento cieľový stav nám umožňuje nastaviť optiku, cez ktorú identifikujeme, čo sú problémy v našom školstve a čo sú ich riešenia.
 4. Projekt stavia na vysokej odbornej úrovni, ktorá je zabezpečená prostredníctvom účasti najlepších odborníkov na Slovensku pre jednotlivé oblasti vzdelávania a zapojenia renomovaných odborníkov zo zahraničia. Zároveň bude mať projekt odbornú supervíziu cez tzv. radu múdrych, ktorá bude zložená z medzinárodne pôsobiacich a uznávaných expertov v jednotlivých oblastiach vzdelávania (oslovení budú ľudia z OECD, Svetovej banky, Európskych výskumných organizácií ako EURYDICE, zo zahraničných univerzít, úspešní reformátori v oblasti školstva).
 5. Spojíme prácu výskumníkov a mimovládnych organizácií , ktorí sa zaoberajú zmenami v školstve, čím zabezpečíme jednotnejšiu odbornú podporu nami navrhovaných zmien a vyhneme sa duplikovaniu kapacít1.
 6. Náš projekt je dlhodobý, pretože kvalitná zmena školstva sa nedá pripraviť za niekoľko mesiacov, čo je typický časový rámec doteraz realizovaných zmien v školstve. Vzhľadom na to, že nie sme tlačení politicky danými termínmi, nám náš projekt dáva priestor do hĺbky analyzovať a pochopiť jednotlivé problémy školstva, diskutovať so všetkými, ktorých sa vzdelávanie týka, detailne sa oboznamovať s príkladmi dobrej praxe v zahraničí, precízne formulovať naše odporúčania a taktiež zrealizovať pilotné projekty na odskúšanie našich návrhov. Všetko toto bude viesť k precízne premyslenému a na dátach postavenému ucelenému návrhu zmeny vzdelávania na Slovensku, ktorý našim deťom umožní úspešne zvládnuť výzvy budúcnosti.
 7. Dlhodobosť projektu zároveň umožňuje podchytiť ďalšiu oblasť, ktorá v doteraz realizovaných zmenách absentovala, a tou je komunikácia. Zmena nemôže byť úspešná bez jej dôkladnej komunikácie so širšou verejnosťou, ako aj s odborníkmi a aktérmi, ktorých sa zmena týka. Skúsenosti zo Slovenska, ale aj zo zahraničia ukazujú, že nedostatočná komunikácia zmien a diskusia o zmenách je jednou z príčin ich neúspechov.
 8. Projekt nebude len ďalšou správou „do šuplíka“, ale poskytne reálne a realizovateľné nástroje verejnej politiky a to z troch dôvodov:
  • väčšina členov projektového tímu má pracovnú skúsenosť v štátnej správe, takže vieme ako treba formulovať konkrétne návrhy politík,
  • výstupy analýz a navrhnuté riešenia budú v rámci projektu pilotne odskúšané v praxi a na základe výstupov z pilotných projektov bude doladený návrh zmeny vzdelávania, čiže naše návrhy budú reflektovať realitu v teréne.
  • členovia MESA10 sa už v minulosti zúčastnili na príprave a realizácii viacerých zásadných reforiem na Slovensku ako decentralizácia verejnej správy, privatizácia, reforma dôchodkového systému, či reforma zdravotníctva, čiže máme skúsenosť s prípravou a implementáciou zásadných zmien.

Pre viac informácií navštívte stránku projektu www.todarozum.sk

Learning Makes Sense

Project page: www.learningmakessense.sk

The quality of the Slovak education system has been continuously deteriorating according to international comparisons, as demonstrated by the declining results of our students in the OECD PISA international assessment, and by the results of adults (i.e. graduates of our schools), in the PIAAC assessment. Slovak university has never been ranked in the prestigious Shanghai ranking of the top 500 world universities, and this reflects mainly the low quality of science at universities. At the same time, Slovak pupils are among the unhappiest children from the 63 countries surveyed by PISA, and this is probably related to the negative school climate.

The aim of this project is to reverse these trends in the medium to long term. The first step we have made towards this change is the draft vision of education in Slovakia. The vision presents an ideal state we would like to reach, and provides a lens through which we can ascertain both the problems of our education system and their solutions. The second step is to analyse the weaknesses of the Slovak education system. Following this we will formulate the changes in public policy necessary to achieve desired outcomes in the education system. We will try to disseminate these changes among experts, politicians, and the broader public, as well as to apply them gradually to legislative and methodological practice.

The “Learning Makes Sense” project is characterised by several features illustrating its unique approach to the reform of the education system in Slovakia:

 1. Our ambition is to design an internally coherent change program for the whole education system – from pre-primary education, through primary and secondary education, universities, and including lifelong learning –and we shall not restrict ourselves to changing only some of its elements. This is of paramount importance, because so far only isolated segments of schools have been reformed, and as a result connections between particular education levels and between different school types are weak, the standard of education is inconsistent and uneven, and its quality is deteriorating. To illustrate this state of affairs, let us imagine that each wall of a house is built by a different builder – one using straw, while others use concrete panels or unfired clay. Such a house would not serve its inhabitants well. The fact that we will also be dealing with pre-primary education indicates our intention to build solid foundations. There is no sense in constructing a beautiful and high-quality roof on a house with shabby foundations.
 2. The coherent reform proposal will result in innovative and modern education which becomes a systemic feature of our society, and is not confined to a limited selection of inspiring schools and teachers.
 3. The coherence of the reform proposal is supported by the fact our proposal is not aiming merely at repairing the current system, unlike the previous reforms,. We are convinced that we have to redefine education afresh, so that it can address both current and future challenges (the ageing population, automatization, immigration, a rapidly changing economy and labour market demands). For this reason, our vision first describes the ideal state of what the education system should be like in 2040. This target state provides us with the optics to identify the problems of our education system, together with their possible solutions.
 4. The project is built on professionalism, involving the best education experts in Slovakia for the particular segments of education, along with the participation of international experts.1 Expert supervision over the project will be ensured by a board of senior professionals, including internationally recognised experts in the respective segments of education (we will approach people from the OECD, the World Bank, European research institutes, such as Eurydice, foreign universities and successful reformers in education).
 5. We will merge the work of researchers and non-governmental organisations dealing with education reforms, and thus we will ensure more unified support for our proposals by experts and maximise the efficient use of expert capacities2.
 6. This is a long-term project, as a quality education reform cannot be prepared over a few months, a typical time frame for preceding education reforms. As we are not under the pressure of political deadlines, our project team has the opportunity to thoroughly analyse and comprehend the problems in education, and discuss them with all relevant stakeholders in education. In addition, we will be able to familiarise ourselves in detail with best practice abroad, precisely formulate our proposals, and also carry out pilot projects to test our proposals in practice. As a result of such a thorough and comprehensive preparation process, we will be in a position to propose a well-thought-out, comprehensive and evidence-based education reform, which will enable our children to succeed in their future challenges.
 7. The long-term nature of the project also makes it possible to focus on communication, something missing in previously implemented reforms. Change cannot be successfully brought about without clear communication with the wider public, as well as with experts and stakeholders influenced by the change. Both Slovak and foreign experience shows that insufficient communication concerning changes, together with a lack of discussion about them, has constituted one of the major reasons behind their failure to be realised.
 8. The project will provide realistic and feasible tools for public policy, and will not produce just another report “ending in a drawer”. There are three reasons why:
  • The majority of the project team members have work experience in state administration hence understand how should the policies are designed;
  • Members of MESA10 participated in the past in preparation and implementation of several reforms in Slovakia such as decentralization of public services, privatization, pension reform, or healthcare reform hence we posses the experience with the design and implementation of major changes;
  • The results of our analyses and proposed solutions will be piloted in practice, and the education reform proposal will be fine-tuned based on the experience from the field.

For more information in English please visit www.learningmakessense.sk

For more information in Slovak please visit www.todarozum.sk

Project Details

 • Date 19. November 2016
 • Tags
Back to Top