Project Description

Projekt č. SS-1-14 , časová realizácia september 2013 – november 2014

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY K PROJEKTU NA STIAHNUTIE

Projekt sa zameriava na slovenských dospelých občanov so zdravotným postihnutím (klienti), ktorých spoločnosť spravidla odsúva do izolovaných inštitúcií—domovov sociálnych služieb. Pripája sa k aktuálnej diskusii a k úsilí o deinštitucionalizáciu, ktorej hlavným cieľom je zmena prístupu starostlivosti od veľkých sociálnych zariadení ku komunitným službám.

Deinštitucionalizácia (DI) – je proces nesmierne náročný, citlivý,  často sa spája s obavami a nepochopením. Aby bol úspešný, udržateľný a najmä prospešný pre klientov, je nevyhnutné, aby sa do jeho úsilia  zapojilo čo najviac subjektov. To predpokladá:

 • pochopenie zmyslu a významu procesu (čo je pre klienta skutočne dlhodobo prospešné);
 • identifikáciu možných rizík a spôsobov ich predchádzania;
 • hľadanie mechanizmov a princípov (vrátane ekonomických), na ktorých bude možné postaviť udržateľnú komunitu s integrovanými klientmi;
 • motiváciu k spolupráci a k činnosti na zakladanie a rozvoj komunít s alternatívnymi službami.

K tomu všetkému sú prispôsobené aj ciele projektu.

Ciele projektu:

 • objektívne zmapovať proces DI
  a informovať o ňom;
 • zmapovať pripravenosť komunít;
 • podporovať alternatívne služby;
 • identifikovať a šíriť pozitívne príklady
  v praxi;
 • priblížiť  dôležité poznatky zo zahraničia;
 • prispieť k lepšiemu využitiu možností DI  a k znižovaniu rizík s dôrazom
  na klienta;
 • podporiť spoluprácu rôznych subjektov so spoločným cieľom;
 • vytvoriť model vzorovej komunity v podmienkach SR.

Hlavné aktivity:

 • mapovanie procesu DI na centrálnej a krajskej úrovni;
 • sprístupnenie skúseností z Nórska;
 • identifikácia a šírenie príkladov dobrej praxe v SR;
 • mapovanie pripravenosti tvorby komunít;
 • návšteva DSS, ich klientov a kľúčových aktérov DI, mapovanie ich postojov, názorov, skúseností;
 • sieťovanie, tvorba adresára hlavných subjektov pôsobiacich v oblasti DI;
 • tvorba modelu vzorovej komunity.

Výstupy:

 • dve konferencie;
 • štúdia zachytávajúca hlavné zistenia a návrh odporúčaní pre DI;
 • dotazníkový prieskum;
 • model vzorovej komunity;
 • manuál pre zakladanie komunít;
 • články ponúknuté médiám.

Partner projektu: Banskobystrický samosprávny kraj:

Hlavné úlohy:

 • pomoc pri identifikácii, kontaktovaní a návštevách subjektov;
 • súčinnosť a spolupráca na hlavných aktivitách, vystúpenia na konferencii;
 • poskytovanie relevantných informácií, konzultácie, pripomienkovanie.

Partner Projektu: NTNU Samfunnsforkning (nezávislý výskumný inštitút nórskej univerzity NTNU):

Hlavné úlohy:

 • sprostredkovanie nórskych skúseností;
 • prezentácia nórskych skúseností.

Projekt je realizovaný v pilotnom území Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ako prispejú aktivity projektu k zvýšenej integrácii klientov?

Kľúč k úspechu DI

 1. Zmena celospoločenského myslenia a hodnôt (konferencie, motivácia dobrými príkladmi, účasť
  médií).
 2. Široká spolupráca so spoločným cieľom (monitoring pripravenosti, dotazníkový prieskum, zverejnený adresár).
 3. Tlak a motivácia na posun procesu dopredu (mapovanie stavu DI, podpora a zviditeľnenie úspešných projektov a príbehov).
 4. Tvorba udržateľného modelu komunity (návrh modelu a príručky pre zakladateľov komunít).

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Správa o stave deinštitucionalizácie v SR 

Pozvánka na konferenciu / Invitation to conference

Výstupy z konferencie: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR

Flash správa k monitoringu DSS a klientov

Výstupy k projektu v Obecných novinách 1-2/2014, str. 12-13

Výstupy k projektu v Obecných novinách 1-2/2014, str. 13

Výstupy k projektu v časopise Integrácia 3-4 / 2013

Flash správa o vykonanom monitoringu vybraných aktérov procesu DI sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji

Správa o workshope v Centre sociálnych služieb v Krupine dňa 12. mája 2014

Výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – II, Obecné noviny 33-34, 2014, str. 1, 4,5,6,7,8

Pozvánka na konferenciu 18.septembra 2014: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR II

Výzva na verejnú diskusiu – model vzorovej komunity a príručka pre riadenie rozvoja miestnych komunít

Konferencia 18. septembra 2014: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie II – prezentácie, fotogaléria

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY K PROJEKTU NA STIAHNUTIE 

 

In Slovakia, social care is based primarily on the supply of traditional whole-year residential institutionalised services. In many cases, those are provided in large isolated institutions. The process of de-institutionalisation in Slovakia is in the beginning, accompanied by many problems having roots in the lack of knowledge and capacities among alternative service provides, lack of confidence, and often aversion to disabled persons.

MESA10 together with partners NTNU Samfunnsforskning AS and Banskobystrický samosprávny kraj will start the project financed from the EEA and Norway grants (through SOCIA – Social Reform Foundation as administrator of the support in the area of social service development).

Our project aims to reduce all mentioned problems. It is targeted mainly on adult clients of existing social service houses (DSS) in Banska Bystrica region (BBSK).

After mapping the process on central and regional level, we plan to monitor all DSS and their client needs and possibilities, capacities and attitudes of all communities, alternative service providers and other institutions possibly dealing with disabled persons to achieve full integration (NGOs, supported employment agencies, sheltered workshops, employers, health, education and cultural institutions,…), via structured interviews and surveys. Institution register will be designed to increase co-operation.

Increasing motivation and trust will be achieved through: information campaigns about deinstitutionalisation (through publication and two conferences); presentation of experience and lessons learned from experienced country (Norway); and the presentation of good practices, personal stories, etc. Norwegian partner will provide foreign expertise through well-known expert (Jan Tossebro).

Slovak municipalities lack capacities to build communities due to their fragmented structure (more than 40% have less than 500 inhabitants). Model community and practical handout for building such community will be another output.

The project was supported byIceland, Liechtenstein and Norway through the Program Active citizenship and inclusion, which is implemented by Ekopolis Foundation incooperation with the Children of Slovakia Foundation and SOCIA – Foundation for social change

Partneri / Partners:

NTNU Samfunnsforskning AS
Banskobystrický samosprávny kraj

Podpora / Support:

      B_320x100b.indd   

Rozpočet / Budget:

72,300 EUR

Duration:

September 2013 to September 2014

Back to Top