Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum

Project Description


Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Názov a sídlo prijímateľa: MESA10, Račianska 71, 831 02 Bratislava
Názov projektu: Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 284 098, 45 Eur
Trvanie projektu: 05/2018 – 05/2020

Stručný opis projektu: Projekt má za cieľ zvrátiť najvypuklejšie problémy slovenského školstva prostredníctvom vypracovania komplexného návrhu na zmenu vzdelávacích politík. Za účelom naplnenia tohto cieľa bude realizovaná hlavná aktivita projektu: vytvorenie verejnej politiky v oblasti vzdelávania, ktorá bude rozčlenená do štyroch samostatných podaktivít.

V rámci podaktivity monitoring vzdelávacích politík projekt zmapuje ciele a obsah všetkých relevantných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení v piatich tematických oblastiach (definovaných v nadväznosti na najväčšie problémy slovenského školstva):

  • obsah a forma vzdelávania;
  • výber, príprava, rozvoj učiteľov, nepedagogických a odborných pracovníkov v školstve;
  • individualizovaná podpora všetkých učiacich sa;
  • priestupnosť a otvorenosť systému vzdelávania;
  • spravovanie sektora vzdelávania a škôl.

V rámci podaktivity hodnotenie a analýza dopadov vzdelávacích politík v nadväznosti na zistenia, ktoré budú výstupom monitoringu, projekt prostredníctvom diskusie s hlavnými prijímateľmi vzdelávacích politík, ako aj prostredníctvom analýzy príkladov dobrej praxe zistí reálny dopad vzdelávacích politík a najvýznamnejšie problémy pri ich implementácií v praxi.

V rámci podaktivity návrh komplexnej zmeny vzdelávacích politík a procesov tejto zmeny projekt navrhne riešenia na optimalizáciu verejných politík vo všetkých piatich oblastiach naprieč celým vzdelávacím systémom (od materských až po vysoké školy), ktoré budú viesť k zvýšeniu efektivity a k skvalitneniu poskytovania verejných služieb v oblasti vzdelávania. Návrhy zmien budú tvorené v konzultácií s hlavnými prijímateľmi, ako aj s tvorcami vzdelávacích politík.

V rámci priebežnej podaktivity komunikácia bude projekt nielen informovať o výstupoch, ale zároveň podporovať aj naplnenie hlavného zámeru, ktorým je presadenie  návrhov na zmeny vzdelávacích politík a procesov ich tvorby do praxe.

Účelom projektu je vytvorenie a následné presadenie návrhu ucelenej zmeny vzdelávania od predškolskej výchovy až po vysoké školy, ako aj návrhu procesov ako túto zmenu dosiahnuť, t.j. navrhnutie procesu manažmentu zmeny. Návrhy zmien budú tvorené v aktívnej spolupráci s prijímateľmi a tvorcami vzdelávacích politík.

Viac informácií o projekte To dá rozum nájdete na www.todarozum.sk

Aktuality:

Máj 2018
15.5. 2018 Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: Vytvorenie verejnej politiky v oblasti vzdelávania
16.5.2018 Blog Denník N: Počet zahraničných študentov rastie, ich prínosy však nevieme zužitkovať
31.5.2018 Tlačová správa: 1. Stanovisko iniciatívy To dá rozum k predloženému návrhu novely školského zákona (č. 245/2008 Z.z.)

Jún 2018

8.6. 2018 Tlačová správa: Stanovisko iniciatívy To dá rozum k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, ako aj k vládnemu návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
8.6.2018 2. Tlačová správa: Stanovisko iniciatívy To dá rozum k predloženému návrhu novely školského zákona (č. 245/2008 Z.z.)
14.6.2018 Blog Denník N: Čo očakáva pracovný trh od absolventov stredných odborných škôl?
21.6.2018 Blog Denník N: Vzdelávanie učiteľov priamo na ich škole
28.6.2018 Blog Denník N: Aj školy potrebujú „vysvedčenie“

Júl 2018
6.7. 2018 Festival Pohoda – Miroslava Hapalová sa ako diskutujúca zúčastnila diskusie: Prečo sa bojíme rozmanitosti v školách?

August 2018
1.8.2018 Tlačová konferencia: Spolupráca s našimi akademikmi v zahraničí môže pomôcť ich návratu

September 2018
6.9. 2018 Blog Denník N: Paralelné svety
13.9.2018 University day (Jasná), organizovaný firmou Datalan – Renáta Hall bola hlavnou spíkerkou a hovorila pred zástupcami VŠ (dekanmi, prodekanmi, prorektormi) o výstupoch z výskumu ohľadom porovnania VŠ štúdia na Slovensku a v zahraničí.
13.9.2018 Blog Denník N:Plošná alebo adresná podpora vo vzdelávaní?
20.9.2018 Blog Denník N: Prekážky vo vyučovacích plánoch
22.9. 2018: SEAM 2018 – Renáta Hall sa zúčastnila panelovej diskusie na tému The Future of Economic Education in Slovakia. Počas diskusie sa hovorilo o nasledovných témach: 1) zvyšovanie kvality pedagógov/akademických pracovníkov, kvalita PhD štúdia, návrat kvalitných študentov a akademikov zo zahraničia, 2) kvalita/štýl výuky, ďalšie služby, 3) dopyt po kvalitnom vzdelaní 4) dopyt po vede.
24.9.2018 Tlačová konferencia: Profesijný rozvoj učiteľov a učitelie
26. 9. 2018 počas stretnutia Business-Academic Committee, fungujúcej v rámci Americkej obchodnej komory – Renáta Hall hovorila o porovnaní kvality VŠ na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými témami boli brain-drain a ako získať späť absolventov zo zahraničia. Účastníci boli firmy združené v AmCham, zástupcovia vedenia slovenských VŠ (EUBA, UK).
27.9.2018 Blog Denník N: Súčasný systém nemotivuje učiteľov profesijne sa rozvíjať 

Október 2018
1.10.2018 Zmena si aj Ty!, konferencia organizovaná Alianciou stredoškolákov – Petra Fridrichová prezentovala výsledky dotazníkového prieskumu medzi stredoškolákmi.
4.10. 2018 Blog Denník N: Prečo nepočuť hlas študentov na vysokých školách?
11.10. 2018 Blog Denník N: Testovanie žiakov a žiačok alebo fínsky model po slovensky
18.-19. 10. 2018 – 4th Funding Forum EUA, Barcelona, Španielsko. Na túto konferenciu, kde sa stretávajú rektori, predstavitelia ministerstiev školstva, výskumníci, zástupcovia študentov z celej Európy boli akceptované príspevky Renáty Hall a Stanislava Lukáča, pojednávajúce o negatívnych dopadoch na kvantitu orientovaného financovania vedy a o problémoch v reprezentácii študentov VŠ. Obe prezentácie vychádzali zo zistení projektu To dá rozum, ktoré analytici zasadili do medzinárodného rámca.
18.10. 2018 Blog Denník N: Máme veľa či málo odborných škôl
20.10. 2108: Konferencia domáceho vzdelávania 2018, organizovaná OZ Domáce vzdelávanie – Miroslava Hapalová sa zúčastnila panelovej diskusie Participácia DV rodiny na živote školy ako nástroj socializácie dieťaťa
22.10. 2018 Politická akadémia, organizovaná INESS – Peter Dráľ prezentoval výsledky analýz, týkajúce sa riadenia a financovania regionálneho školstva.
25.10. 2018 Blog Denník N: Od učiteľov sa očakáva superhrdinstvo
27.10. 2018 Konferencia Špecifiká a výzvy ranej starostlivosti v marginalizovaných komunitách, organizovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti – Katarína Vančíková prezentovala výsledky výskumu v rámci prednášky „Raná starostlivosť na Slovensku – stav a výzvy“
31.10. 2018 Blog Denník N: Spôsob financovania vedy a výskumu odrádza od spolupráce

November 2018
8.11. 2018 Blog Denník N: Nemáš asistenta, do školy nepôjdeš!
16.11.2018 Tlačová konferencia: Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách
22.11.2018 Blog Denník N: Keď forma je rovnako dôležitá ako obsah
22-23. 11. 2018 2. Podunajská konferencia v Budapešti, kde sa zišla takmer stovka zástupcov VŠ a výskumníkov zaoberajúcich vysokým školstvom ako aj prípravou budúcich učiteľov na VŠ. Renáta Hall a Stanislav Lukáč mali na túto konferenciu akceptované príspevky pojednávajúce o nedostatočnej reprezentácii študentov VŠ v riadení VŠ a o nesúlade prípravy VŠ študentov a potrieb trhu práce. Obe prezentácie vychádzali zo zistení projektu To dá rozum, ktoré analytici zasadili do medzinárodného rámca.
23-26.11. 2018: účasť Petry Fridrichovej na konferencií Drama education: utopia or necessity v Aténach (Drama education within the context of international and Slovak national educational strategies), kde prezentovala výsledky výskumu projektu To dá rozum z oblasti foriem vzdelávania.
29.11.2018 Blog Denník N: Ako štúdium na vysokej škole rozvíja schopnosť komunikovať v angličtine?

December 2018
13.12.2018 Blog Denník N: Čo sa učíme a čo by sme sa mali učiť na stredných školách?

Január 2019
10.1.2019 Blog Denník N: O platoch učiteľov zďaleka nerozhoduje len tabuľka
22.1.2019 Blog Denník N: Školy si na adaptačnom vzdelávaní dávajú väčšinou záležať
22.1.2019 Úvod do umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie pre projektový tím To Dá Rozum s Petrom Bilíkom (ANASOFT)
23-24.1.2019 Workshop on artificial intelligence, digitalization and automation impact in the (near) future, Hotel Loft Bratislava
31.1.2019 Blog Denník N: Vysokoškolské štúdium u študentov nepodnecuje podnikavosť a iniciatívnosť

Február 2019
6.-7.2.2019: konferencia k 70. výročiu založenia Pedagogickej fakulty PU v Prešove: “Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy”. Katarína Vančíková prezentovala príspevok: „Je kritické a tvorivé myslenie témou našich škôl?“
15.2.2019 Blog Denník N: Opakovanie ročníka nie je pomoc, ale problém
19.2.2019 Blog Denník N: Ako 4. technická revolúcia zmení školstvo? Okrem výziev prináša aj dôvody na optimizmus
28.2.2019 Blog Denník N: Pri profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov je jedna inštitúcia zvýhodnená

Marec 2019
7.3.2019 Blog Denník N: Diagnóza mentálneho postihnutia ako nástroj vylúčenia
21.3.2019 Petra Fridrichová prezentovala príspevok: „Aké vedomosti a zručnosti sú na stredných školách dôležité?“ Hotel Carlton Bratislava, Druhá výročná konferencia ZPS “Zručnosti do neznámej budúcnosti – nepripravujeme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde”, organizovaná Združením podnikateľov Slovenska.
22.3.2019 Renáta Hall diskutovala so zástupcami študentských častí akademických senátov VŠ počas konventu v Bratislave organizovaného Študentskou radou vysokých škôl SR o dôležitosti hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom dotazníkov a o spôsoboch ako takéto dotazníky pripraviť
29.3.2019 Blog Denník N: Na vysokých školách dominuje pasívne vyučovanie

Apríl 2019
4.4.2019 Blog Denník N: Novela zákona o stimuloch neprinesie kvalitnejší výskum, ani inovácie
10.4.2019 Stanisalv Lukáč – účasť na panelovej diskusií “Akých učiteľov máme a akých ich chceme mať v rámci konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť”, Banská Bystrica
11.4.2019 Blog Denník N: Čakajú nás zápisy do škôlok, väčšina detí so zdravotným znevýhodnením sa opäť nedočká
16.4.2019: Tlačová konferencia: Kompetencie riaditeľov škôl na Slovensku sú rozsiahle, pri riadení však narážajú na nedostatok kapacít a slabú podporu
18.4.2019 Blog Denník N: Riaditelia škôl majú široké právomoci, avšak nedostatok času a slabú podporu
26.4.2019 Blog Denník N: Nulté ročníky – náplasť, ktorá nepomáha
30.4.2019 Miroslava Hapalová – účasť v panelovej diskusií Vzdelávanie detí zo znevýhodnených komunít – v čom sme sa zasekli a ktorým smerom sa vydať? v rámci konferencie Právo na budúcnosť, Plavecký Štvrtok

Máj 2019
2.5.2019 Blog Denník N: Akreditácia vzdelávacích programov pre učiteľov kvalitu neprináša
16.5.2019 Peter Dráľ -účasť na konferencií Party-cipovanie. Minikonferencia k návrhu Stratégie participácie detí a mladých ľudí v SR, Bratislava, prezentácia príspevku Participácia dospelých v školách – Peter Dráľ
30.5.2019 Blog Denník N: V čom zriaďovatelia pomáhajú pri riadení škôl?

Jún 2019
6.6.2019 Blog Denník N: Prínosy praxe nie sú automatické
13.6.2019 Blog Denník N: Oddelené deti, oddelené svety
20.6.2019 Petra Fridrichová – účasť na konferencií “O strategickém směrování ve školstvě: reflexe proměn ve vzdelávací politice”, Brno, prezentácia príspevku Profesionalizácia učiteľstva vo svetle edukačných politík v SR

Júl 2019
22.7. 2019 Miroslava Hapalová sa stretla so Janette Motlovou, riaditeľkou VÚDPaP ohľadne spolupráce na tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania a možného partnerstva v rámci projektu

September 2019
2.9. 2019 – Miroslava Hapalová účasť na tlačovej konferencií Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia). Poslaním Koalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov, rodiny, odborníkov a organizácie, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku. InkluKoalícia spája pedagogických a odborných zamestnancov, rodiny, odborníkov a organizácie – InkluCiTy, Platforma rodín detí so ZZ, Slovenská komora učiteľov, Nadácia pre deti Slovenska, PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Nadácia otvorenej spoločnosti, To dá rozum, Social Inclusion of Learners, Nové školstvo, Nadácia Pontis, eduRoma s podporou ďalších organizácií.
18.9.2019 – sme sa v NRSR zúčastnili okrúhleho stola “Asistenti učiteľa v školách na Slovensku”. Okrem tradičnej diskusie o chýbajúcich asistentoch v bežných a špeciálnych školách prezenentovala Miroslava Hapalová aj výsledky nášho prieskumu, ktoré naznačujú, že požiadavky na počet asistentov v systéme zvyšuje neefektívne nastavená náplň práce časti z nich. Poukázali sme tiež na to, že okrem kvalitných štandardov činnosti väčšine pedagogických asistentov chýba vzdelávanie a metodická podpora.

Október 2019
3.10. 2019 Tlačová konferencia “Analýza zistení o stave školstva na Slovensku – tlačová správa”
3.-4. 10. 2019 celoštátna dvojdňová konferencia / diskusia s prijímateľmi verejných politík v Bratislave “Analýza zistení o stave školstva na Slovensku – program konferencie“, Austria Trend Hotel Bratislava
Záznam z konferencia na youtube – Úvodný príhovor, informácie o projekte To dá rozum a o metodológii prieskumu stavu školstva na Slovensku a sumár hlavných zistení o stave školstva na Slovensku od ranej starostlivosti po vysoké školy
3.10. 2019 postupné zverejňovanie finálnej správy a kvalitatívnych dát získaných v prípravnej fáze projektu, na portáli analyza.todarozum.sk
14.-16.10.2019 Návšteva OECD v Paríži, kde sa tím To dá rozum stretol s odborníkmi aby diskutoval o príkladoch dobrej praxe z rôznych krajín. Pre formulovanie odporúčaní na zmeny v školstve nestačí poznať len situáciu na Slovensku, ale aj to, ako sa s podobnými otázkami snažia popasovať v zahraničí.
21.10. 2019 – Vedecko-odborná konferencia „Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku“ v Banskej Bystrici na ktorej Katarína Vančíková upozornila na potreby rozvoja kvalitných programov ranej starostlivosti o deti do 3 rokov.
24.10. 2019 Blog Denník N: Veľa vysokoškolákov odchádza za štúdiom do zahraničia. Láka ich najmä väčšia prestíž škôl
25.10.2019 Tlačová správa: Mladých ľudí láka do zahraničia lepšie renomé vysokých škôl. Zahraničné diplomy oceňujú aj zamestnávatelia
28.10.2019 Stretnutie s riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie k spolupráci na projekte.

November 2019

6.11.2019 Miroslava Hapalová – účasť na stretnutí so zástupcami Európskej komisie – prezentovanie výsledkov monitoringu a analýzy dopadov vzdelávacích politík
7.11.2019 Miroslava Hapalová – prezentácia výstupov monitoringu a analýzy dopadov vzdelávacích politík na medzinárodnej konferencií Dieťa v ohrození, organizovanej Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
14.11. 2019 Blog Denník N: Programy doplňujúceho pedagogického štúdia vyvolávajú pochybnosti o ich kvalite
20.11.2019 Analýza zistení o stave školstva To dá rozum, regionálna konferencia / diskusia s prijímateľmi verejných politík v Banskej Bystrici – Program konferencie
21.11.2019 Analýza zistení o stave školstva To dá rozum, regionálna konferencia / diskusia s prijímateľmi verejných politík v Košiciach – Program konferencie
21.11. 2019 Blog Denník N: Vedecké a umelecké rady majú dbať o kvalitu vysokých škôl. Publikačné a umelecké výstupy ich členov však vyvolávajú otázniky
26.11.2019 – príspevok Renáty Hall a Stanislava Lukáča v rámci Dňa akademickej mobility a internacionalizácie (SAIA) ohľadom zistenia z analýzy To dá rozum týkajúcich sa otázok mobilít učiteľov a nedostatkov vo vytváraní medzinárodného prostredia na vysokých školách na Slovensku. Prezentácia
27.11.2019 – Miroslava Hapalová – stretnutie expertnej skupiny k príprave Národnej stratégie inkluzívneho vzdelávania, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
28.11. 2019 – Stanislav Lukáč prezentoval na workshope IBM Academic day 2019 zistenia analýzy To dá rozum týkajúcich sa obsahu a foriem vzdelávania na VŠ a pohľadu zamestnávateľov na absolventov vysokých škôl. Téma prezentácie: “Inovácie vo vzdelávaní”.

December 2019

6.12.2019 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia – s riaditeľom EURASHE Michalom Karpíškom ohľadom zavádzania na prax orientovaného VŠ vzdelávania; zamestnancami EUA Enorou Pruvot a Thomasom Estermannom ohľadom riadenia a financovania VŠ a spájania VŠ
10.12.2019 – Blog Denník N: Problémom pôsobenia pedagogických asistentov v školách nie je len ich nedostatok
10.12.2019 – Renáta Hall – účasť na konferencii denníka SME “Slovensko 2024 – Aké bude Slovensko na konci budúceho volebného obdobia” blok o vzdelávaní a inováciách.
13.12.2019 – blog Denník N: Za príkladmi dobrej praxe v školstve netreba chodiť ďaleko. Máme ich aj na Slovensku
13.12.2019 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia – s prorektorom pre vzdelávanie a kvalitu Masarykovej univerzity v Brne Michalom Bulantom, s ktorým bola riešená najmä otázka znižovania plagiátorstva; s Petrom Peňázom, riaditeľom Strediska pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi ohľadom väčšieho sprístupnenia VŠ študentom so špecifickými potrebami;
13.12.2019 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia v oblasti riadenia a financovania pre návrh zmeny vzdelávacích politík (konzultácia s Petrom Mederlym k financovaniu školstva)
13.12.2019 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia v oblasti individualizovanej podpory všetkých učiacich sa ako podkladu pre návrh zmeny vzdelávacích politík (centrum Teiresiás na Masarykovej univerzite v Brne)
17.12.2019 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia v oblasti individualizovanej podpory všetkých učiacich sa ako podkladu pre návrh zmeny vzdelávacích politík (konzultácia s bývalou štátnou tajomníčkou MŠMT ČR Klárou Laurenčíkovou o zavádzaní inkluzívnej reformy)
17.12.2019 – blog Denník N: Slovenský systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s najmenšími nepočíta
18.12.2019 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia – s bývalým predsedom akademického senátu Viedenskej univerzity Gerhardom Clemenzom ohľadom riadenia VŠ, úloh samosprávnych orgánov VŠ a kritérií kariérneho rastu akademických pracovníkov; s bývalým rektorom Ekonomickej univerzity vo Viedni a súčasným riaditeľom Rakúskeho inštitútu pre ekonomický výskum prof. Badeltom ohľadom riadenia a financovania VŠ.
20.12.2019 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia v oblasti obsah a forma vzdelávania (zavádzanie zmien v odbornom vzdelávaní, rozvíjanie a hodnotenie prierezových kompetencií v odbornom vzdelávaní v Rakúsku, Norbert Lachmayr z OIBF
20.12.2019 – Renáta Hall predstavila zistenia ohľadom dôvodov prečo sa slovenskí akademici nevracajú zo zahraničia na konferencii Žijem vedu.

Január 2020

7.1. 2020 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia s riaditeľkou ENQA Mariou Kelo ohľadom procesov zabezpečovania kvality VŠ a fungovania akreditačných agentúr
8.1. 2020 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia s vedúcimi Poradenského centra na Masarykovej univerzite v Brne na tému podpory uchádzačov o štúdium a študentov v štúdiu na VŠ
8.1. 2020 – Zber príkladov dobrej praxe s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a riaditeľkou Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach o možnostiach zapojenia knižníc do vzdelávania študentov a učiteľov a zefektívňovania publikačných procesov
10.1. 2020 – Zber príkladov dobrej praxe s dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave, pánom profesorom Šoošom, o príprave a realizácii profesijne orientovaného bakalárskeho programu
10.1. 2020 – Účasť M. Hapalovej na vysielaní rádia Regina
14.1. 2020 – Tímové stretnutie
17.-18.1. 2020 – Tímové stretnutie
20. 1. 2020 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia s vedúcim rady EUA pre doktorandské vzdelávanie Dr. Hasgallom
24. 1. 2020 – Zber príkladov dobrej praxe zo zahraničia so zamestnancami rakúskeho federálneho ministerstva školstva, vedy a výskumu o na prax orientovanom VŠ vzdelávaní (Andreas Neuhold) a rakúskom modeli financovania VŠ (Kajetan Stransky-Can a Carmen Heidenwolf); s riaditeľom zabezpečovania kvality a rozvoja študijných programov na FH Technikum vo Viedni, Dr. Sohmom, o organizácii na prax orientovaného VŠ vzdelávania
24.1.2020 – M. Hapalová – nahrávanie videa pre portál Tu Sme
28.1. 2020 – Skype tímové stretnutie za účelom koordinácie odporúčaní medzi regionálnym a vysokým školstvom

Február 2020

21.2. 2020 – Tímové stretnutie
25.2. 2020 – Tímové stretnutie
26.2. 2020 – Tímové stretnutie
27.2. 2020 – celoštátna konferencia / diskusia s prijímateľmi verejných politík v Bratislave – “Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku to dá rozum”, Hotel Saffron – program konferencie
27.2. 2020 – tlačová konferencia “Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku to dá rozum” – tlačová správa
27.2. 2020 – umiestnili sme na webstránku projektu celý koncepčný materiál návrhov na zmeny vzdelávacích politík, vrátane procesov implementácie týchto zmien – Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku

Marec 2020

4.3. 2020 – účasť na vysielaní RTVS Dámsky klub (M. Hapalová)
5.3.2020 – rozhovor pre TASR (R. Hall a M. Hapalová)
5.3. 2020 – Blog Denník N: Skvalitnenie štúdia na vysokej škole si vyžaduje revíziu obsahu a metód výučby
5.3. 2020 – rozhovory pre TASR a SITA (P. Fridrichová)
12.3. 2020 – Blog Denník N: Skvalitnenie profesijného rozvoja učiteľov si vyžaduje poskytnúť naň financie priamo školám
17.3. 2020 – Tímové stretnutie
19.3. 2020 – Blog Denník N: Kvalitnejšiemu riadeniu škôl môže pomôcť zmena kvalifikačných predpokladov aj spôsob výberu riaditeľov
19.3. 2020 – v súvislosti s aktuálnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany Ústredného krízového štábu v súvislosti so šírením COVID-19 sme boli nútení zrušiť realizáciu workshopov / diskusií s prijímateľmi  verejných „Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku“ v Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré sa mali konať v dňoch 26. a 27. marca 2020. Dokument s našimi odporúčaniami, prezentácie z konferencie v Bratislave, ako aj záznam z konferencie sú k dispozícii na webovej stránke projektu.
25.3. 2020 – spustenie webovej stránky www.ucimenadialku.sk – nástroja oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu, ktorého tvorby v gescii MŠVVaŠ SR sa podieľal aj tím To dá rozum
26.3. 2020 – Blog Denník N: Mali by sme sa dostať do bodu, kedy jediným kritériom vstupu do školy bude vek dieťaťa

Apríl 2020

8.4. 2020 – Blog Denník N: Nová vláda by nemala zabúdať na podporu a rozvoj akademickej etiky
8.4. 2020 – Prezentovanie výstupov projektu štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR Ľudovítovi Paulisovi
28.4. 2020 – Blog Denník N: Otvorme vysoké školy svetu a zvýšme tým ich kvalitu
29.4. 2020 – Príklady dobrej praxe v školstve a vede na Slovensku december 2019 – apríl 2020
30.4. 2020 Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: Vytvorenie verejnej politiky v oblasti vzdelávania

Fotogaléria:

18.5. 2018 Označenie sídla prijímateľa

2.7. 2018 Tímové stretnutie

1.8.2018 Tlačová konferencia: Spolupráca s našimi akademikmi v zahraničí môže pomôcť ich návratu

11.9.2018 Tímové stretnutie

24.9.2018 Tlačová konferencia: Profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek

 

25.9.2018 Tímové stretnutie

18.-19.10. 2018 EUA Funding Forum konferencia v Barcelone

29.10.2018 Tímové stretnutie

16.11. 2018 Tlačová konferencia Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách

21.11. 2018 Tímové stretnutie

22-23. 11. 2018 2. Podunajská konferencia v Budapešti

 

28.11. 2018 Tímové stretnutie

22.1. 2019 Úvod do umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie pre projektový tím To Dá Rozum s Petrom Bilíkom (ANASOFT)

23. 1. 2019 Workshop on artificial intelligence, digitalization and automation impact in the (near) future, Hotel Loft Bratislava

24. 1. 2019 Workshop on artificial intelligence, digitalization and automation impact in the (near) future, Hotel Loft Bratislava

16.4.2019: Tlačová konferencia: Kompetencie riaditeľov škôl na Slovensku sú rozsiahle, pri riadení však narážajú na nedostatok kapacít a slabú podporu

12.9.2019 Tímové stretnutie

18.9. 2019 Okrúhly stôl v NRSR “Asistenti učiteľa v školách na Slovensku”.

3.10. 2019 Tlačová konferencia “Analýza zistení o stave školstva na Slovensku – tlačová správa”


3.-4. 10. 2019 Konferencia “Analýza zistení o stave školstva na Slovensku – program konferencie“, Austria Trend Hotel Bratislava

14.-16.10.2019 Návšteva OECD v Paríži

20.11.2019 Analýza zistení o stave školstva To dá rozum, regionálna konferencia / diskusia s prijímateľmi verejných politík v Banskej Bystrici


21.11.2019 Analýza zistení o stave školstva To dá rozum, regionálna konferencia / diskusia s prijímateľmi verejných politík v Košiciach

26.11.2019 – príspevok Renáty Hall a Stanislava Lukáča v rámci Dňa akademickej mobility a internacionalizácie (SAIA) ohľadom zistenia z analýzy To dá rozum týkajúcich sa otázok mobilít učiteľov a nedostatkov vo vytváraní medzinárodného prostredia na vysokých školách na Slovensku.

28.11. 2019 – Stanislav Lukáč prezentoval na workshope IBM Academic day 2019 zistenia analýzy To dá rozum týkajúcich sa obsahu a foriem vzdelávania na VŠ a pohľadu zamestnávateľov na absolventov vysokých škôl. Téma prezentácie: “Inovácie vo vzdelávaní”.

10.12.2019 – Renáta Halll – účasť na konferencii denníka SME “Slovensko 2024 – Aké bude Slovensko na konci budúceho volebného obdobia” blok o vzdelávaní a inováciách.

20.12.2019 – Renáta Hall predstavila zistenia ohľadom dôvodov prečo sa slovenskí akademici nevracajú zo zahraničia na konferencii Žijem vedu.

17.-18.1. 2020 – Tímové stretnutie

 

27.2. 2020 – celoštátna konferencia / diskusia s prijímateľmi verejných politík v Bratislave – “Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku to dá rozum”, Hotel Saffron


27.2. 2020 – tlačová konferencia “Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku to dá rozum”, Hotel Saffron

Project Details

  • Date 24. May 2018
  • Tags Discussions, Research & Analyses
Back to Top