Pozvánka na konferenciu: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR II

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou:

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR II“,

ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra 2014 v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica na nám. SNP 1, (Cikkerova sieň)

pod záštitou J.E. Inga Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR

Ciele konferencie:

  • informovať o procese DI na Slovensku a jeho význame;
  • motivovať hlavných aktérov procesu DI a verejnosť k podpore procesu;
  • motivovať najširšiu verejnosť k akceptácii občanov so zdravotným postihnutím a podpore k integrácii;
  • prezentovať výsledky projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov DSS do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“;
  • prezentovať príklady dobrej praxe a osobné príbehy, alebo kde vziať odvahu na nové komunitné sociálne služby a možnosti pracovného uplatnenia klientov DSS;
  • prezentovať rovoj komunitných služieb ako nutnú podmienku procesu DI;
  • prezentovať skúsenosti o spolupráci aktérov procesu DI v Nórsku.

Konferencia je súčasťou širšieho projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt sa realizuje v spolupráci s partnermi: Banskobystrický samosprávny kraj a NTNU Samfunnsforskning AS (nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU, Nórsko.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť do 10. septembra prostredníctvom tohto linku:

https://docs.google.com/a/mesa10.org/forms/d/1tPSb51IOoA481LcY8j45uwM9ObWJ0NAL5V1vD_njZ-8/viewform

S úctou Oľga Reptová, koordinátorka projektu

Pozvánka a program konferencie Deinštuticionalizácia Banská Bystrica, 18. septembra 2014