Vyštudovala obchodnú fakultu na VŠE v Bratislave. Do roku 1990 pracovala v systéme obchodných jednotiek PRIOR. V rokoch 1991-1992 pôsobila na ministerstve privatizácie. V období rokov 1992-1997 pôsobila v investičnej spoločnosti, ako aj v súkromnej sfére – riaditeľka spoločnosti. Od roku 1998 pracuje ako analytička pre oblasť sociálnej politiky v Centre pre ekonomické a sociálne analýzy – MESA10. Je spoluautorka kapitol o privatizácii v Olga is social policy expert in MESA10publikácii Súhrnná správa o stave spoločnosti za roky 1999 – 2003,spoluautorka a editorka publikácie Od spoločného k súkromnému – 10 rokov privatizácie na Slovensku 1999, spoluautorka kapitoly venovanej sociálnej politike a privatizácii v publikácii IVO Predsavzatie a skutočnosť I Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády Mikuláša Dzurindu. Je spoluautorka štúdie venovanej decentralizácii sociálnych služieb na Slovensku,ako aj publikácie o ekonomických dopadoch vstupu SR do EÚ. V rokoch 2002-2006 pôsobila ako poradkyňa ministra a ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny pre oblasť sociálnej pomoci.

Olga Reptova

Senior Fellow
Back to Top