Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR / Deinstitutionalization of Social Services in the Slovak Republic – the Background and the Vision

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou:

“Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR”,

ktorá sa uskutoční pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku,

dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica na Nám. SNP 1 (Cikkerova sieň).

Ciele konferencie:

• informovať o procese deinštitucionalizácie (DI) na Slovensku a jeho význame;
• motivovať hlavných aktérov procesu DI a verejnosť k podpore procesu;
• motivovať najširšiu verejnosť k akceptácii občanov so zdravotným postihnutím a podpore integrácie;
• prezentovať skúsenosti z Nórska;
• prezentovať príklady dobrej praxe a osobné príbehy.

Konferencia je súčasťou širšieho projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt sa realizuje v spolupráci s partnermi Banskobystrický samosprávny kraj a NTNU Samfunnsforskning AS (nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU, Nórsko).

Pozvánka na konferenciu a program

 

EEAPartneri

We are pleased to invite you to a conference with international participation:

“Deinstitutionalization of Social Services in the Slovak Republic – the Background and the Vision”,
under the auspices of Banská Bystrica Region President Vladimír Maňka,

to be held on 16th October 2013 in the City Hall of Banská Bystrica, Námestie SNP 1 (Cikker´s Hall).

Conference objectives:

• To inform about the process of deinstitutionalization (DI) in Slovakia and its importance;
• To motivate key actors in the DI and the public to support the process;
• To encourage the general public to the acceptance of persons with disabilities and promote integration;
• To present the experience from Norway;
• To present examples of good practice and personal stories.

The conference is part of a wider project „Support of the Institutionalised Clients Integration into the Local Communities on the Example of Banská Bystrica Pilot Region “.

The project was supported by Iceland, Liechtenstein and Norway through the Active citizenship and inclusion Program, which is implemented by Ekopolis Foundation in cooperation with the Children of Slovakia Foundation and SOCIA – Foundation for social Change.

The project is implemented in cooperation with our partners Banská Bystrica Region and NTNU Samfunnsforskning AS (an independent research institute of the Norwegian University for Science and Technology in Trondheim, Norway).

Invitation with conference programm