Výstupy z konferencie: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR

MESA10 v spolupráci s partnermi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Nórskou univerzitou pre vedu a výskum v Trondheime (NTNU Samfunnsforskning AS – nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU, Nórsko) začala realizovať v septembri t.r. projekt s názvom Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Bynskobystrického kraja (projekt č. SS – 1- 14 podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien).

Projekt sa zameriava na dospelých občanov so zdravotným postihnutím, ktorých spoločnosť často odsúva do izolovaných inštitúcií – domovov sociálnych služieb. Projekt má ambíciu pripojiť sa k aktuálnej diskusii a k úsiliu o postup v deinštitucionalizácii, ktorej hlavným cieľom je zmena prístupu starostlivosti od veľkých zariadení ku komunitným službám.

Deinštitucionalizácia (DI) je proces nesmierne náročný, citlivý, často sa spája s obavami a nepochopením. Aby bol úspešný, udržateľný a najmä prospešný pre klientov, je nevyhnutné, aby sa do jeho procesu zapojilo čo najviac subjektov. To predpokladá:

 • pochopenie zmyslu a významu procesu;
 • identifikáciu možných rizík a spôsobov ich predchádzania;
 •  hľadanie mechanizmov a princípov (vrátane ekonomických), na ktorých bude možné postaviť udržateľnú komunitu s integrovanými klientmi;
 •  motiváciu k spolupráci a k činnosti na zakladanie a rozvoj komunít s alternatívnymi službami.

K tomu všetkému sú prispôsobené aj ciele projektu:

 •  objektívne zmapovať proces DI a informovať o ňom;
 •  zmapovať pripravenosť komunít;
 •  podporovať alternatívne služby;
 •  identifikovať a šíriť pozitívne príklady v praxi;
 •  priblížiť dôležité poznatky zo zahraničia;
 •  prispieť k lepšiemu využitiu možností DI a k znižovaniu rizík s dôrazom na klienta;
 •  podporiť spoluprácu rôznych subjektov so spoločným cieľom;
 •  vytvoriť model vzorovej komunity v podmienkach SR.

Ciele projektu budú plnené najmä týmito hlavnými aktivitami:

 •  mapovanie procesu DI na centrálnej a krajskej úrovni;
 •  sprístupnenie skúseností z Nórska;
 •  identifikácia a šírenie príkladov dobrej praxe v SR;
 •  mapovanie pripravenosti tvorby komunít;
 •  návšteva DSS, ich klientov a kľúčových aktérov DI, mapovanie ich postojov, názorov, skúseností;
 •  sieťovanie, tvorba adresára hlavných subjektov pôsobiacich v oblasti DI;
 •  tvorba modelu vzorovej komunity.

Výstupmi v projekte budú predovšetkým:

 • dve konferencie;
 • štúdia zachytávajúca hlavné zistenia a návrh odporúčaní pre DI;
 • dotazníkový prieskum;
 • model vzorovej komunity;
 • manuál pre zakladanie komunít;
 • články ponúknuté médiám.

Vstupná konferencia: „Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR“

V rámci tohto projektu sa uskutočnila vstupná konferencia s medzinárodnou účasťou dňa 16. októbra t.r. v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica s názvom „Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR“. Konferencia, ktorá mala hlavný cieľ informovať o procese DI na Slovensku a jeho význame má aj niekoľko čiastkových cieľov, ako:

 • motivovať hlavných aktérov procesu DI a verejnosť k podpore procesu;
 • motivovať najširšiu verejnosť k akceptácii občanov so zdravotným postihnutím a podpore integrácie;
 • prezentovať skúsenosti z Nórska;
 • prezentovať príklady dobrej praxe a osobné príbehy.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 140 účastníkov z celého Slovenska. Najpočetnejšie zastúpenie mal Banskobystrický kraj. Medzi účastníkmi bol zástupca MPSVR SR, zástupcovia partnera z BBSK, zástupkyňa ZMOSu, zástupcovia miest a obcí, zástupcovia FSR, zástupcovia MVO, riaditelia a zamestnanci DSS, experti na proces DI  a v neposlednom rade značný počet klientov z DSS, ale aj klientov integrovaných do komunitných služieb na území mesta Banská Bystrica a mesta Lučenec. Nechýbali ani študentky sociálnej práce. Jedno zastúpenie mali aj médiá. Medzinárodnú účasť zastupoval profesor Jan Tøssebro z Nórskej univerzity pre vedu a výskum z Trondheimu.

Program konferencie bol zostavený tak, aby poskytol najaktuálnejšie informácie o stave procesu DI v sociálnych službách na národnej úrovni od legislatívy až po víziu cez regionálnu úroveň na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja až po miestnu úroveň v konfrontácii so skúsenosťami z Nórska.

Závery konferencie

Kľúč k úspechu procesu DI v SR

 1. Zmena celospoločenského myslenia a hodnôt (konferencie, motivácia dobrými príkladmi, účasť médií).
 2. Široká spolupráca so spoločným cieľom (monitoring pripravenosti, dotazníkový prieskum, adresár subjektov poskytujúcich alternatívne služby).
 3. Tlak a motivácia na posun procesu dopredu (mapovanie stavu DI, podpora a zviditeľnenie úspešných projektov a príbehov).
 4. Tvorba udržateľného modelu komunity (návrh modelu a príručky pre zakladateľov komunít).

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Správa o vstupnej konferencii: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR

Program konferencie

Stručné informacie o projekte_letáčik

Prezentácie:

Predstavenie projektu (Martin Valentovič, M.E.S.A. 10)

Čo znamená DI? (Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina, expertka na DI) – textová časť

Čo znamená DI? (Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina, expertka na DI) – Prezentácia PowerPoint

DI v systéme sociálnych služieb v SR (Miroslav Cangár, špecialista na DI, MPSVR SR)

V čom sme pokročili a čo nás prekvapilo pri DI v BBSK – (Pavel Červienka, vedúci odboru Odbor sociálnych politík, Tatiana Králiková, vedúca Oddelenia podpory poskytovateľov sociálnych služieb, BBSK)

DI DSS Slatinka, Lučenec – príprava projektu, jeho ciele a vízia sociálnych služieb po jeho realizácii (Denisa Nincová, riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci)

Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske – prezentácia spracovaného projektu (Miroslava Urblíková, DSS Laromerská Vieska)

DI z pohľadu ZMOS (Božena Kováčová, predsedníčka sekcie sociálnych vecí, ZMOS)

DI v Nórsku – prezentácia skúseností (politika, prísupy, výsledky (Jan Tossebro – NTNU, Nórsko)

Vypočujte si zvukový záznam z konferencie:

EEAPartneri

Výstupy v médiách:

Časopis: Informácie ZPMP v SR, 5-6/2013, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, strany 29-31, 20.12.2013

Obecné noviny 1-2/2014, 7. január 2014, str. 12-13Kľúčom k úspechu deinštitucionalizácie sociálnych služieb je zmena celospoločenského myslenia a hodnôt

Fotogaléria:

131016_deinstitucionalizacia_DSC_0009_rot_v 131016_deinstitucionalizacia_IMG_4979v 131016_deinstitucionalizacia_IMG_4981v 131016_deinstitucionalizacia_IMG_6925V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_6937V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_6975V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7029V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7031V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7059V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7072V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7097V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7171V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7181V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7198V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7210V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7213V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7246V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7255V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7267V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7285V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7309V 131016_deinstitucionalizacia_IMG_7318V

Zdroj fotografií: MESA10, Banskobystrický samosprávny kraj, Radnica mesta Banská Bystrica