Vaše 2 % pre lepšiu budúcnosť

Vzdelanie je budúcnosť. Venujte svoje 2 % pre lepšiu budúcnosť slovenského školstva.

Cieľom projektu To dá rozum je zlepšenie stavu slovenského školstva tak, aby reflektoval individuálne potreby každého učiaceho sa a aby podporoval celostný rozvoj jednotlivca. Zmenu postavíme na dátach a zisteniach vyplývajúcich z hĺbkovej analýzy a kvalitatívneho prieskumu vzdelávacieho systému, ako aj zo štúdia dobrej praxe doma a v zahraničí. V roku 2018 sme realizovali kvantitatívny dotazníkový prieskum, cieľom ktorého bolo overiť, aký je rozsah problémov identifikovaných v rámci kvalitatívneho prieskumu. Celkovo sme oslovili viac ako 400 tisíc respondentov a zozbierali sme 16 322 dotazníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva. V roku 2019 sfinalizujeme analýzu dát do formy analytických správ, ktoré zverejníme na interaktívnej webstránke pre širokú verejnosť. Na stránke budú publikované aj primárne dáta, aby s nimi bolo možné ďalej pracovať a analyzovať ich. Naše zistenia o najväčších problémoch slovenského školstva odprezentujeme v priebehu roku 2019 aj na konferenciách pre odbornú a širokú verejnosť.

V roku 2019 po analýze súčasného stavu školstva pripravíme odporúčania na zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku. Pred voľbami do NR SR v roku 2020 chceme predstaviť ucelený, vnútorne zosúladený návrh zmeny vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy a vysokoškolskú vedu.

Ak veríte, že kvalitná a na dátach postavená zmena má zmysel, venujte nám svoje 2 % z daní.

Na stránke projektu www.todarozum.sk nájdete viac informácií ako postupovať.