Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum

Project Description


Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Názov a sídlo prijímateľa: MESA10, Račianska 71, 831 02 Bratislava
Názov projektu: Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 284 098, 45 Eur
Trvanie projektu: 05/2018 – 05/2020

Stručný opis projektu: Projekt má za cieľ zvrátiť najvypuklejšie problémy slovenského školstva prostredníctvom vypracovania komplexného návrhu na zmenu vzdelávacích politík. Za účelom naplnenia tohto cieľa bude realizovaná hlavná aktivita projektu: vytvorenie verejnej politiky v oblasti vzdelávania, ktorá bude rozčlenená do štyroch samostatných podaktivít.

V rámci podaktivity monitoring vzdelávacích politík projekt zmapuje ciele a obsah všetkých relevantných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení v piatich tematických oblastiach (definovaných v nadväznosti na najväčšie problémy slovenského školstva):

  • obsah a forma vzdelávania;
  • výber, príprava, rozvoj učiteľov, nepedagogických a odborných pracovníkov v školstve;
  • individualizovaná podpora všetkých učiacich sa;
  • priestupnosť a otvorenosť systému vzdelávania;
  • spravovanie sektora vzdelávania a škôl.

V rámci podaktivity hodnotenie a analýza dopadov vzdelávacích politík v nadväznosti na zistenia, ktoré budú výstupom monitoringu, projekt prostredníctvom diskusie s hlavnými prijímateľmi vzdelávacích politík, ako aj prostredníctvom analýzy príkladov dobrej praxe zistí reálny dopad vzdelávacích politík a najvýznamnejšie problémy pri ich implementácií v praxi.

V rámci podaktivity návrh komplexnej zmeny vzdelávacích politík a procesov tejto zmeny projekt navrhne riešenia na optimalizáciu verejných politík vo všetkých piatich oblastiach naprieč celým vzdelávacím systémom (od materských až po vysoké školy), ktoré budú viesť k zvýšeniu efektivity a k skvalitneniu poskytovania verejných služieb v oblasti vzdelávania. Návrhy zmien budú tvorené v konzultácií s hlavnými prijímateľmi, ako aj s tvorcami vzdelávacích politík.

V rámci priebežnej podaktivity komunikácia bude projekt nielen informovať o výstupoch, ale zároveň podporovať aj naplnenie hlavného zámeru, ktorým je presadenie  návrhov na zmeny vzdelávacích politík a procesov ich tvorby do praxe.

Účelom projektu je vytvorenie a následné presadenie návrhu ucelenej zmeny vzdelávania od predškolskej výchovy až po vysoké školy, ako aj návrhu procesov ako túto zmenu dosiahnuť, t.j. navrhnutie procesu manažmentu zmeny. Návrhy zmien budú tvorené v aktívnej spolupráci s prijímateľmi a tvorcami vzdelávacích politík.

Viac informácií o projekte To dá rozum nájdete na www.todarozum.sk

Aktuality:

Máj 2018
15.5. 2018 Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: Vytvorenie verejnej politiky v oblasti vzdelávania
16.5.2018 Blog Denník N: Počet zahraničných študentov rastie, ich prínosy však nevieme zužitkovať
31.5.2018 Tlačová správa: 1. Stanovisko iniciatívy To dá rozum k predloženému návrhu novely školského zákona (č. 245/2008 Z.z.)

Jún 2018

8.6. 2018 Tlačová správa: Stanovisko iniciatívy To dá rozum k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, ako aj k vládnemu návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
8.6.2018 2. Tlačová správa: Stanovisko iniciatívy To dá rozum k predloženému návrhu novely školského zákona (č. 245/2008 Z.z.)
14.6.2018 Blog Denník N: Čo očakáva pracovný trh od absolventov stredných odborných škôl?
21.6.2018 Blog Denník N: Vzdelávanie učiteľov priamo na ich škole
28.6.2018 Blog Denník N: Aj školy potrebujú „vysvedčenie“

Júl 2018
6.7. 2018 Festival Pohoda – Miroslava Hapalová sa ako diskutujúca zúčastnila diskusie: Prečo sa bojíme rozmanitosti v školách?

August 2018
1.8.2018 Tlačová konferencia: Spolupráca s našimi akademikmi v zahraničí môže pomôcť ich návratu

September 2018
6.9. 2018 Blog Denník N: Paralelné svety
13.9.2018 University day (Jasná), organizovaný firmou Datalan – Renáta Hall bola hlavnou spíkerkou a hovorila pred zástupcami VŠ (dekanmi, prodekanmi, prorektormi) o výstupoch z výskumu ohľadom porovnania VŠ štúdia na Slovensku a v zahraničí.
13.9.2018 Blog Denník N:Plošná alebo adresná podpora vo vzdelávaní?
20.9.2018 Blog Denník N: Prekážky vo vyučovacích plánoch
22.9. 2018: SEAM 2018 – Renáta Hall sa zúčastnila panelovej diskusie na tému The Future of Economic Education in Slovakia. Počas diskusie sa hovorilo o nasledovných témach: 1) zvyšovanie kvality pedagógov/akademických pracovníkov, kvalita PhD štúdia, návrat kvalitných študentov a akademikov zo zahraničia, 2) kvalita/štýl výuky, ďalšie služby, 3) dopyt po kvalitnom vzdelaní 4) dopyt po vede.
24.9.2018 Tlačová konferencia: Profesijný rozvoj učiteľov a učitelie
26. 9. 2018 počas stretnutia Business-Academic Committee, fungujúcej v rámci Americkej obchodnej komory – Renáta Hall hovorila o porovnaní kvality VŠ na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými témami boli brain-drain a ako získať späť absolventov zo zahraničia. Účastníci boli firmy združené v AmCham, zástupcovia vedenia slovenských VŠ (EUBA, UK).
27.9.2018 Blog Denník N: Súčasný systém nemotivuje učiteľov profesijne sa rozvíjať 

Október 2018
1.10.2018 Zmena si aj Ty!, konferencia organizovaná Alianciou stredoškolákov – Petra Fridrichová prezentovala výsledky dotazníkového prieskumu medzi stredoškolákmi.
4.10. 2018 Blog Denník N: Prečo nepočuť hlas študentov na vysokých školách?
11.10. 2018 Blog Denník N: Testovanie žiakov a žiačok alebo fínsky model po slovensky
18.-19. 10. 2018 – 4th Funding Forum EUA, Barcelona, Španielsko. Na túto konferenciu, kde sa stretávajú rektori, predstavitelia ministerstiev školstva, výskumníci, zástupcovia študentov z celej Európy boli akceptované príspevky Renáty Hall a Stanislava Lukáča, pojednávajúce o negatívnych dopadoch na kvantitu orientovaného financovania vedy a o problémoch v reprezentácii študentov VŠ. Obe prezentácie vychádzali zo zistení projektu To dá rozum, ktoré analytici zasadili do medzinárodného rámca.
18.10. 2018 Blog Denník N: Máme veľa či málo odborných škôl
20.10. 2108: Konferencia domáceho vzdelávania 2018, organizovaná OZ Domáce vzdelávanie – Miroslava Hapalová sa zúčastnila panelovej diskusie Participácia DV rodiny na živote školy ako nástroj socializácie dieťaťa
22.10. 2018 Politická akadémia, organizovaná INESS – Peter Dráľ prezentoval výsledky analýz, týkajúce sa riadenia a financovania regionálneho školstva.
25.10. 2018 Blog Denník N: Od učiteľov sa očakáva superhrdinstvo
27.10. 2018 Konferencia Špecifiká a výzvy ranej starostlivosti v marginalizovaných komunitách, organizovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti – Katarína Vančíková prezentovala výsledky výskumu v rámci prednášky „Raná starostlivosť na Slovensku – stav a výzvy“
31.10. 2018 Blog Denník N: Spôsob financovania vedy a výskumu odrádza od spolupráce

November 2018
8.11. 2018 Blog Denník N: Nemáš asistenta, do školy nepôjdeš!
16.11.2018 Tlačová konferencia: Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách
22.11.2018 Blog Denník N: Keď forma je rovnako dôležitá ako obsah
22-23. 11. 2018 2. Podunajská konferencia v Budapešti, kde sa zišla takmer stovka zástupcov VŠ a výskumníkov zaoberajúcich vysokým školstvom ako aj prípravou budúcich učiteľov na VŠ. Renáta Hall a Stanislav Lukáč mali na túto konferenciu akceptované príspevky pojednávajúce o nedostatočnej reprezentácii študentov VŠ v riadení VŠ a o nesúlade prípravy VŠ študentov a potrieb trhu práce. Obe prezentácie vychádzali zo zistení projektu To dá rozum, ktoré analytici zasadili do medzinárodného rámca.
23-26.11. 2018: účasť Petry Fridrichovej na konferencií Drama education: utopia or necessity v Aténach (Drama education within the context of international and Slovak national educational strategies), kde prezentovala výsledky výskumu projektu To dá rozum z oblasti foriem vzdelávania.
29.11.2018 Blog Denník N: Ako štúdium na vysokej škole rozvíja schopnosť komunikovať v angličtine?

December 2018
13.12.2018 Blog Denník N: Čo sa učíme a čo by sme sa mali učiť na stredných školách?

Január 2019
10.1.2019 Blog Denník N: O platoch učiteľov zďaleka nerozhoduje len tabuľka
22.1.2019 Blog Denník N: Školy si na adaptačnom vzdelávaní dávajú väčšinou záležať
22.1.2019 Úvod do umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie pre projektový tím To Dá Rozum s Petrom Bilíkom (ANASOFT)
23-24.1.2019 Workshop on artificial intelligence, digitalization and automation impact in the (near) future, Hotel Loft Bratislava
31.1.2019 Blog Denník N: Vysokoškolské štúdium u študentov nepodnecuje podnikavosť a iniciatívnosť

Február 2019
6.-7.2.2019: konferencia k 70. výročiu založenia Pedagogickej fakulty PU v Prešove: “Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy”. Katarína Vančíková prezentovala príspevok: „Je kritické a tvorivé myslenie témou našich škôl?“
15.2.2019 Blog Denník N: Opakovanie ročníka nie je pomoc, ale problém
19.2.2019 Blog Denník N: Ako 4. technická revolúcia zmení školstvo? Okrem výziev prináša aj dôvody na optimizmus
28.2.2019 Blog Denník N: Pri profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov je jedna inštitúcia zvýhodnená

Marec 2019
7.3.2019 Blog Denník N: Diagnóza mentálneho postihnutia ako nástroj vylúčenia
21.3.2019 Petra Fridrichová prezentovala príspevok: „Aké vedomosti a zručnosti sú na stredných školách dôležité?“ Hotel Carlton Bratislava, Druhá výročná konferencia ZPS “Zručnosti do neznámej budúcnosti – nepripravujeme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde”, organizovaná Združením podnikateľov Slovenska.
22.3.2019 Renáta Hall diskutovala so zástupcami študentských častí akademických senátov VŠ počas konventu v Bratislave organizovaného Študentskou radou vysokých škôl SR o dôležitosti hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom dotazníkov a o spôsoboch ako takéto dotazníky pripraviť
29.3.2019 Blog Denník N: Na vysokých školách dominuje pasívne vyučovanie

Apríl 2019
4.4.2019 Blog Denník N: Novela zákona o stimuloch neprinesie kvalitnejší výskum, ani inovácie
10.4.2019 Stanisalv Lukáč – účasť na panelovej diskusií “Akých učiteľov máme a akých ich chceme mať v rámci konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť”, Banská Bystrica
11.4.2019 Blog Denník N: Čakajú nás zápisy do škôlok, väčšina detí so zdravotným znevýhodnením sa opäť nedočká
16.4.2019: Tlačová konferencia: Kompetencie riaditeľov škôl na Slovensku sú rozsiahle, pri riadení však narážajú na nedostatok kapacít a slabú podporu
18.4.2019 Blog Denník N: Riaditelia škôl majú široké právomoci, avšak nedostatok času a slabú podporu
26.4.2019 Blog Denník N: Nulté ročníky – náplasť, ktorá nepomáha
30.4.2019 Miroslava Hapalová – účasť v panelovej diskusií Vzdelávanie detí zo znevýhodnených komunít – v čom sme sa zasekli a ktorým smerom sa vydať? v rámci konferencie Právo na budúcnosť, Plavecký Štvrtok

Máj 2019
2.5.2019 Blog Denník N: Akreditácia vzdelávacích programov pre učiteľov kvalitu neprináša
16.5.2019 Peter Dráľ -účasť na konferencií Party-cipovanie. Minikonferencia k návrhu Stratégie participácie detí a mladých ľudí v SR, Bratislava, prezentácia príspevku Participácia dospelých v školách – Peter Dráľ
30.5.2019 Blog Denník N: V čom zriaďovatelia pomáhajú pri riadení škôl?

Jún 2019
6.6.2019 Blog Denník N: Prínosy praxe nie sú automatické
13.6.2019 Blog Denník N: Oddelené deti, oddelené svety
20.6.2019 Petra Fridrichová – účasť na konferencií “O strategickém směrování ve školstvě: reflexe proměn ve vzdelávací politice”, Brno, prezentácia príspevku Profesionalizácia učiteľstva vo svetle edukačných politík v SR

Fotogaléria:

18.5. 2018 Označenie sídla prijímateľa

2.7. 2018 Tímové stretnutie

1.8.2018 Tlačová konferencia: Spolupráca s našimi akademikmi v zahraničí môže pomôcť ich návratu

11.9.2018 Tímové stretnutie

24.9.2018 Tlačová konferencia: Profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek

 

25.9.2018 Tímové stretnutie

18.-19.10. 2018 EUA Funding Forum konferencia v Barcelone

29.10.2018 Tímové stretnutie

16.11. 2018 Tlačová konferencia Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách

21.11. 2018 Tímové stretnutie

22-23. 11. 2018 2. Podunajská konferencia v Budapešti

 

28.11. 2018 Tímové stretnutie

22.1. 2019 Úvod do umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie pre projektový tím To Dá Rozum s Petrom Bilíkom (ANASOFT)

23. 1. 2019 Workshop on artificial intelligence, digitalization and automation impact in the (near) future, Hotel Loft Bratislava

24. 1. 2019 Workshop on artificial intelligence, digitalization and automation impact in the (near) future, Hotel Loft Bratislava

16.4.2019: Tlačová konferencia: Kompetencie riaditeľov škôl na Slovensku sú rozsiahle, pri riadení však narážajú na nedostatok kapacít a slabú podporu

Project Details

  • Date 24. May 2018
  • Tags Discussions, Research & Analyses
Back to Top