Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum

Project Description


Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Názov a sídlo prijímateľa: MESA10, Račianska 71, 831 02 Bratislava
Názov projektu: Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 284 098, 45 Eur
Trvanie projektu: 05/2018 – 05/2020

Stručný opis projektu: Projekt má za cieľ zvrátiť najvypuklejšie problémy slovenského školstva prostredníctvom vypracovania komplexného návrhu na zmenu vzdelávacích politík. Za účelom naplnenia tohto cieľa bude realizovaná hlavná aktivita projektu: vytvorenie verejnej politiky v oblasti vzdelávania, ktorá bude rozčlenená do štyroch samostatných podaktivít.

V rámci podaktivity monitoring vzdelávacích politík projekt zmapuje ciele a obsah všetkých relevantných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení v piatich tematických oblastiach (definovaných v nadväznosti na najväčšie problémy slovenského školstva):

  • obsah a forma vzdelávania;
  • výber, príprava, rozvoj učiteľov, nepedagogických a odborných pracovníkov v školstve;
  • individualizovaná podpora všetkých učiacich sa;
  • priestupnosť a otvorenosť systému vzdelávania;
  • spravovanie sektora vzdelávania a škôl.

V rámci podaktivity hodnotenie a analýza dopadov vzdelávacích politík v nadväznosti na zistenia, ktoré budú výstupom monitoringu, projekt prostredníctvom diskusie s hlavnými prijímateľmi vzdelávacích politík, ako aj prostredníctvom analýzy príkladov dobrej praxe zistí reálny dopad vzdelávacích politík a najvýznamnejšie problémy pri ich implementácií v praxi.

V rámci podaktivity návrh komplexnej zmeny vzdelávacích politík a procesov tejto zmeny projekt navrhne riešenia na optimalizáciu verejných politík vo všetkých piatich oblastiach naprieč celým vzdelávacím systémom (od materských až po vysoké školy), ktoré budú viesť k zvýšeniu efektivity a k skvalitneniu poskytovania verejných služieb v oblasti vzdelávania. Návrhy zmien budú tvorené v konzultácií s hlavnými prijímateľmi, ako aj s tvorcami vzdelávacích politík.

V rámci priebežnej podaktivity komunikácia bude projekt nielen informovať o výstupoch, ale zároveň podporovať aj naplnenie hlavného zámeru, ktorým je presadenie  návrhov na zmeny vzdelávacích politík a procesov ich tvorby do praxe.

Účelom projektu je vytvorenie a následné presadenie návrhu ucelenej zmeny vzdelávania od predškolskej výchovy až po vysoké školy, ako aj návrhu procesov ako túto zmenu dosiahnuť, t.j. navrhnutie procesu manažmentu zmeny. Návrhy zmien budú tvorené v aktívnej spolupráci s prijímateľmi a tvorcami vzdelávacích politík.

Viac informácií o projekte To dá rozum nájdete na www.todarozum.sk

17.10.  – 25.10. 2018
Výzva na predkladanie cenovej ponuky / prieskum trhu – PR služby pre potreby projektu
Výzva – mesa10 PR sluzby_FINAL16-10-2018

Aktuality:

15.5. 2018 Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: Vytvorenie verejnej politiky v oblasti vzdelávania

16.5.2018 Blog Denník N: Počet zahraničných študentov rastie, ich prínosy však nevieme zužitkovať
31.5.2018 Tlačová správa: 1. Stanovisko iniciatívy To dá rozum k predloženému návrhu novely školského zákona (č. 245/2008 Z.z.)
8.6. 2018 Tlačová správa: Stanovisko iniciatívy To dá rozum k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, ako aj k vládnemu návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
8.6.2018 2. Tlačová správa: Stanovisko iniciatívy To dá rozum k predloženému návrhu novely školského zákona (č. 245/2008 Z.z.)
14.6.2018 Blog Denník N: Čo očakáva pracovný trh od absolventov stredných odborných škôl?
21.6.2018 Blog Denník N: Vzdelávanie učiteľov priamo na ich škole
28.6.2018 Blog Denník N: Aj školy potrebujú „vysvedčenie“
1.8.2018 Tlačová konferencia: Spolupráca s našimi akademikmi v zahraničí môže pomôcť ich návratu
6.9. 2018 Blog Denník N: Paralelné svety
13.9.2018 Blog Denník N:Plošná alebo adresná podpora vo vzdelávaní?
20.9.2018 Blog Denník N: Prekážky vo vyučovacích plánoch
24.9.2018 Tlačová konferencia: Profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek
27.9.2018 Blog Denník N: Súčasný systém nemotivuje učiteľov profesijne sa rozvíjať 
4.10. 2018 Blog Denník N: Prečo nepočuť hlas študentov na vysokých školách?
11.10. 2018 Blog Denník N: Testovanie žiakov a žiačok alebo fínsky model po slovensky

Fotogaléria:

18.5. 2018 Označenie sídla prijímateľa

2.7. 2018 Tímové stretnutie

1.8.2018 Tlačová konferencia: Spolupráca s našimi akademikmi v zahraničí môže pomôcť ich návratu

11.9.2018 Tímové stretnutie

24.9. 2018 Tlačová konferencia: Profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek

 

Project Details

  • Date 24. May 2018
  • Tags Discussions, Research & Analyses
Back to Top